Søk
Close this search box.

Ordliste

Ord

Forklaring

Aktivitet

En arbeidsoppgave som krever ressurser, tar tid og må gjøres for å nå målet.

Arbeidsmøte

Et møte hvor man diskuterer hvordan man skal løse et gitt problem.

Arbeidspakke

En del i en arbeidsstruktur, som inneholder forskjellige aktiviteter.

Arbeidsstruktur

En oppdeling av prosjektarbeidet i mindre deler.

Beslutning

Å ha bestemt seg for noe.

Bestiller

Se Kunde

Budsjett

De timene og/eller pengene som kan brukes for å gjennomføre prosjektet.

Delmål

Del av et sluttresultat. Konkret beskrevet resultat. Kan og være en milepæl.

Effektmål

Grunnen til at kunden vil at prosjektet skal gjennomføres. Hva  kunden vil oppnå etter at produktmålene er nådd.

Egeninnsats

Dette er tid dere selv bruker som dere ikke tar betalt for.

Endringsledelse

Endringsledelse viser til ledelse som er orientert mot å skape oppslutning om endring og utvikling, og til det å planlegge og gjennomføre konkrete endringsprosesser i en organisasjon.

Estimering

En vurdering av tidsplaner, kostnader og hvor mange folk vi trenger for å gjøre en oppgave.

Evaluering

En systematisk gjennomgang av erfaringer fra et gitt område, for å se hva som ble gjort bra og hva som kunne vært gjort bedre.

Fase

Steg i et prosjekt: for eksempel forberedelser, gjennomføring, avslutning.

Fremdrift

Den mengde arbeid som er gjennomført til et gitt tidspunkt.

Forhandling

En diskusjon mellom to eller flere parter for å komme fram til en avtale alle kan leve med.

Gantt-skjema

En grafisk fremstilling av når aktiviteter inntreffer tidsmessig.

Gevinst

Resultatet som leveres fra prosjektet skal kunne brukes til noe og ha en positiv effekt for å skape verdi. Når effekten er målbar og bidrar til å nå overordnede mål, kaller vi det en gevinst.

Gevinstrealisering 

Innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et prosjekt, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert.

Gevinstrealiserings-plan

En plan som viser hvordan virksomheten skal jobbe for å innføre endringer og ta ut gevinster.

Inntekter

Inntjening av penger, enten som støtte/gaver fra noen eller som betaling for noe.

Interessent

Person eller gruppe som kan påvirke, eller bli påvirket av, prosjektet.

Investeringer

Bruk av penger for å få en (større) inntjening i fremtiden.

Jerntrianglet

Viser tre viktige avgrensninger for prosjektet: hva som skal leveres, hvor lang tid og hvor mye penger man kan bruke for å levere det.

Kick-off

Benyttes ofte om et oppstartsmøte.

Kommunikasjon

Å formidle korrekt og nøyaktig informasjon på en god måte i forhold til mottakeren.

Kommunikasjonsplan

En oversikt over de man skal kommunisere med, hva de trenger å få vite underveis i prosjektet, og hvordan og når de skal informeres.

Konflikt

Uenighet mellom to eller flere parter. En konflikt kan være faglig (f.eks. uenighet om hvordan et problem skal løses) eller personlig (det er noe man ikke liker hos hverandre).

Konsekvens

Konsekvens er en følge eller resultat av noe annet som skjer først

Kostnad

Forbruk av tid og penger målt i penger 

KPI

Key Performance Indicators (KPI’er) er et måletall som brukes for å evaluere måloppnåelse.

KTR-skjema

Oversikt over forventet forbruk av kostnader, tid og ressurser for å gjennomføre en aktivitet eller deloppgave

Kunde

Kunden er den som gir deg oppdraget. Noen ganger kalles kunden for oppdragsgiver eller bestiller

Kvalitet

I prosjektsammenheng betyr «kvalitet» at vi tilfredsstiller de forventninger oppdragsgiver har til det ferdige produkt innenfor de betingelser som er spesifisert i prosjektavtalen.

Leverandør

Prosjektet leverer et produkt/resultat til kunden, og er dermed leverandør.

Prosjektet kan også anskaffe varer og tjenester fra andre. Da blir disse leverandører til prosjektet.

Mandat

Oppdragsgivers bestilling til prosjektleder.

Markedsføring

Å fortelle andre hva dere får til.

Metode

En oppskrift på hvordan man skal løse en gitt type problem.

Milepel

Delmål som viser resultater underveis i prosjektet.

Modell

En modell er en forenklet beskrivelse av en komplisert virkelighet.

Mulighet

En ny mulighet som  dukker opp og gir prosjektet mer verdi.

Oppdragsgiver

Se Kunde.

Planlegge

Å planlegge betyr å tenke gjennom hvordan man vil gjøre et arbeid før man gjør det.

Porteføljeledelse

Koordinerte strategiske prosesser og beslutninger som sammen skaper den mest effektive balanse mellom utvikling/organisasjonsendringer og drift/primæroppgaver.

Program

En samling av prosjekter med et felles overordnet mål, som sammen skal bidra til forandringer og gevinster i en eller flere deler av virksomheten.

Prosjekt

Et prosjekt er en oppgave som vi ønsker å gjøre sammen med andre for å nå et bestemt mål innen en bestemt tid og med en begrenset sum penger eller innsats.

Prosjektarbeid

Arbeidet som gjøres for å gjennomføre prosjektet.

Prosjektgruppe

De personer som aktivt bidrar, det samme som teamet.

Prosjektmål

Se Resultatmål.

Prosjektoppstart

Perioden man bruker til å sikre seg at alle vet hva de skal gjøre.

Prosjektplan

En oversikt over aktivitetene i et prosjekt, hvor lang tid hver av dem vil ta, og når de skal gjøres.

Prosjektstyring

Følge opp hvor mye man har gjort av leveransen, samt hvor mye tid og kostnad man har brukt, og sette inn tiltak hvis dette ikke stemmer med det vi har planlagt.

Resultatmål

Det prosjektet skal levere fra seg når det er ferdig. 

Risiko

En uønsket hendelse som kan true prosjektgjennomføring og resultater.

Sannsynlighet

Sannsynlighet brukes for å uttrykke hvor trolig det er at en hendelse skjer, eller hvor ofte den skjer.

Sluttrapport

En formell beskrivelse som summerer opp resultater og læringer fra prosjektet.

Statusmøte (styringsmøte)

Et møte for å gjennomgå hvor langt man er kommet i prosjektet, og hvordan man skal jobbe videre.

Statusrapport

En rapport som beskriver hvor langt man er kommet i prosjektet på et gitt tidspunkt, samt sier noe om eventuelle utfordringer og hvordan disse kan løses.

Strategisk nivå

Kontroll og styring av langsiktige mål.

Styring

Styring betyr å vise retning og å sette inn tiltak for å nå oppsatte mål.

Suksesskriterier

Beskrivelse av forhold som må være oppfylt for at prosjektet ditt skal anses vellykket.

Team

En gruppe personer som skal jobbe sammen for å nå et mål.

Tiltaksplan

En plan som viser hvordan vi vil håndtere risikoer.

Usikkerhet

Det vi ikke vet helt sikkert.

Utgift

Utbetaling som man er forpliktet til for noe man har mottatt.

Virtuelt prosjekt

Prosjekt hvor deltakerne oppholder seg på forskjellige steder, men «snakker» sammen ved hjelp av sosiale medier.

Visjon

Et mål vi drømmer om.

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!