Vedtekter

Vedtekter  inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives.  Vedtektene spesifiserer  organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen, etc.

1. NAVN OG FORMÅL

1.1        Foreningens navn er “Norsk Forening for Prosjektledelse”. Engelsk betegnelse er “Norwegian Association of Project Management”. Forkortet skrives navnet “NFP”.

1.2        Foreningens interessefelt er prosjekt-, program- og porteføljeledelse.

1.3        Foreningens formål er å:

 • bidra til et samlet fagmiljø for prosjekt-, program- og porteføljeledelse i Norge,
 • fremme en utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet (bransjer, sektorer, miljøer, geografi etc.),
 • påvirke myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, internasjonale fora og andre organisasjoner til fremme av faget,
 • holde medlemmene løpende orientert om utviklingen innen faget.

1.4        Foreningen søker å nå sine mål gjennom:

 • å etablere kontakt og fremme utveksling av kunnskap, erfaring og synspunkter mellom personer som gjennom sitt yrke eller på andre måter er opptatt av spørsmål innen foreningens virkefelt,
 • å stimulere til forskning og utvikling innen utdanning og opplæring i prosjekt-, program- og porteføljeledelse,
 • å utgi publikasjoner, arrangere kurs, seminarer, møter o.l.
 • å bidra til etablering av hensiktsmessige standarder,
 • å belyse spørsmål knyttet til foreningens interessefelt overfor andre faglige foreninger, myndigheter, næringsliv eller samfunnet for øvrig,
 • skape og opprettholde kontakt med fora med samme eller tilgrensende interesse i Norge og utlandet,
 • søke medlemskap i internasjonale foreninger med tilsvarende interessefelt.

1.5        Foreningen representerer ikke noen yrkes- eller næringsgruppe til fremme av deres økonomiske interesser. Foreningen, dens organer og hjelpemidler, må ikke brukes for politiske eller forretningsmessige særinteresser. Ingen tillitsvalgte for foreningen må uttale sine personlige meninger i noe spørsmål på en slik måte at det oppfattes som medlemmenes felles syn.

1.6        Foreningens virksomhetsår er fra 1. januar til 31. desember.

1.7        Foreningen har en selvstendig økonomi, og foreningens sentralstyre står ansvarlig for dens daglige drift.


 

2. MEDLEMSKAP

2.1        Alle personer med interesse for foreningens fagområde kan søke medlemskap i foreningen. Sentralstyret avgjør medlemskap.

2.2        Sentralstyret kan innvilge støttemedlemskap for bedrifter og institusjoner.

2.3        Sentralstyret kan tildele æresmedlemskap. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent, men nyter samme rettigheter som ved fullt personlig medlemskap. Det er utarbeidet egne statutter for utnevnelse av æresmedlemmer. Disse finnes i tilknytning til Vedtektene.

2.4        Sentralstyret kan ekskludere et hvilket som helst medlem som ikke har betalt sin kontingent etter å ha mottatt purring.


 

3. ORGANISASJON

3.1        Generalforsamlingen

3.1.1       Foreningens øverste organ er generalforsamlingen.

3.1.2       Generalforsamlingen består av alle personlige medlemmer som har betalt kontingent, og alle æresmedlemmer.

3.1.3       Generalforsamlingen fatter vedtak gjennom avstemning ved simpelt flertall blant de fremmøtte. Valg til tillitsverv krever absolutt flertall. Såfremt minst ett medlem forlanger det, skal avstemning foregå skriftlig.

3.1.4       Ordinær generalforsamling avholdes innen 31. mai hvert år, og skal behandle:

 • valg av ordstyrer, referent og protokollkomité
 • godkjenning årsberetning, regnskap og kontingent
 • orientering om budsjett
 • valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, samt valgkomité
 • andre saker som er nevnt i innkallingen

3.1.5       Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av sentralstyret eller når minst 1/10 av medlemmene forlanger dette skriftlig. Dersom ordinær generalforsamling faller innen 3 måneder etter forlangende om ekstraordinær generalforsamling, kan de to generalforsamlinger slås sammen.

3.1.6       Varsel om generalforsamling gjøres kjent senest 6 uker før den avholdes, og innkalling til generalforsamling skal sendes medlemmene minst 3 uker før avholdelse. Innkallingen skal inneholde eventuelle innkomne forslag.

3.1.7       Forslag til vedtektsendringer og andre forslag kan fremmes av ethvert medlem, og skal sendes sentralstyret senest 4 uker før generalforsamling hvert år. Kun forslag som er innkommet innen fristen kan stemmes over på generalforsamlingen.

3.1.8       Foreslåtte endringer til vedtektene vedtas når minst 2/3 av generalforsamlingen stemmer for forslaget.

3.2        Sentralstyret

3.2.1       Et sentralstyre skal lede og koordinere foreningens samlede virksomhet.

3.2.2       Sentralstyret består av

 • Styreleder
 • Minimum 4 styremedlemmer
 • I tillegg velges to varemedlemmer.

Lederne i lokalforeningene kan møte som observatører med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, i sentralstyret.

3.2.3       Styremedlemmene og varamedlemmene velges på foreningens generalforsamling for en periode på to år og slik at halvparten er på valg hvert år. Styreleder velges for ett år.

3.2.4       Valgene forberedes av en valgkomité på 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen.

3.2.5       Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

3.2.6       Sentralstyret oppretter arbeidsgrupper og utvalg etter behov.

3.2.7       Det føres protokoll fra sentralstyrets styremøter.

3.3        Lokalforeninger

3.3.1       Lokalforeninger opprettes og oppløses etter behov av sentralstyret. Sentralstyret fastlegger det geografiske området som dekkes av lokalforeningen. Foreningens medlemmer innenfor dette geografiske området er også medlemmer i lokalforeningen.

3.3.2       Lokalforeningens styre består av

 • styreleder
 • 3 styremedlemmer
 • I tillegg velges to varamedlemmer.

3.3.3       Lokalforeningens styre- og varamedlemmer velges for en periode på to år, slik at halvparten er på valg hvert år.

3.3.4       Styret velges på lokalforeningens årsmøte.

3.3.5       Valgene forberedes av en valgkomité på to medlemmer som velges på lokalforeningens årsmøte.

3.3.6       Lokalforeningens styre er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

3.3.7       Årsmøtet i lokalforeningen holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet innkalles med tre ukers varsel og skal behandle

 • Årsmelding
 • forslag til program for neste års virksomhet
 • valg av styre og valgkomité.

3.3.8       Lokalforeningens program og budsjett skal godkjennes av sentralstyret.

1.3.9       Det føres protokoll fra lokalforeningens styremøter.

3.4        Sekretariat

 • Foreningen kan velge å kjøpe sekretariatstjenester hos en annen part, så vel som utføre slike tjenester på frivillig basis. Utførelsen av sekretariatstjenestene evalueres årlig av sentralstyret.

 

4. ØKONOMI

4.1        Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten.

4.2        Medlemskontingenten innkreves av sentralstyret.

4.3        Hver lokalforening disponerer midler innenfor rammen av det godkjente budsjett.

4.4        Inntekter av arrangementer tilfaller arrangerende lokalforening med fradrag av en andel til sentralstyret. Denne andelen fastsettes av sentralstyret.

4.5        Sentralstyret forvalter ellers foreningens samlede økonomiske midler.


 

5. OPPLØSNING

5.1        Foreningen kan oppløses dersom minst 2/3 av generalforsamlingen i to på hverandre følgende ordinære generalforsamlinger vedtar dette.

5.2        Ved en eventuell oppløsning skal generalforsamlingen fordele eventuelle midler til frivillige organisasjoner som arbeider for å fremme en utvikling av prosjektledelsesfaget på tvers av skillelinjer i samfunnet, eller som gjør utstrakt bruk av prosjektledelse i sitt virke. Avgjørelsen tas ved simpelt flertall.


 

Statutter for tildeling av æresmedlemskap

 1. Sentralstyret i NFP kan beslutte å utnevne en eller flere personer til æresmedlem i NFP. Beslutningen skal være enstemmig.
 2. Tildeling av æresmedlemskap finner sted på et av foreningens arrangementer eller på generalforsamlingen. Ved tildelingen overrekkes et æresdiplom og en pokal eller et kunstverk.
 3. Æresmedlemskap tildeles den/de som gjennom et langvarig virke og engasjement har gjort en særskilt innsats for å påvirke prosjektledelsesfagets utvikling og rammevilkår på en fremragende måte.
 4. Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent og skal ha fri adgang til alle arrangementer i foreningens regi. Æresmedlemskap gjelder for livstid.
 5. Sentralstyret skal føre protokoll over tildelte æresmedlemskap, med begrunnelse for hver tildeling.