1. NAVN OG FORMÅL

1.1 Foreningen navn er “Norsk Forening for Prosjektledelse”. Engelsk betegnelse er “Norwegian Association of Project Management”. Forkortet skrives navnet “NFP”.

1.2 Norsk Forening for Prosjektledelse er tilknyttet forening til Tekna.

1.3 Foreningens interessefelt er faget prosjektledelse.

1.4 Foreningens formål er å

 • bidra til et samlet fagmiljø for faget prosjektledelse i Norge
 • fremme en utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet (bransjer, sektorer, miljøer, georgrafi etc.)
 • påvirke myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, internasjonale fora og andre organisasjoner til fremme av faget
 • holde medlemmene løpende orientert om utviklingen innen faget

1.5 Foreningen søker å nå sine mål gjennom

 • å etablere kontakt og fremme utveksling av kunnskap, erfaring og synspunkter mellom personer som gjennom sitt yrke eller på andre måter er opptatt av spørsmål innen Foreningens virkefelt.
 • å stimulere til forskning og utvikling av utdannelse og opplæring
 • å utgi publikasjoner, arrangere kurser, seminarer, møter o.l.
 • å bidra til etablering av hensiktsmessige standarder
 • å belyse spørsmål knyttet til Foreningens interessefelt ovenfor andre faglige foreninger, myndigheter, næringsliv eller samfunnet forøvrig
 • skape og opprettholde kontakt med fora med samme eller tilgrensende interesse i Norge og utlandet
 • søke medlemskap i internasjonale foreninger med tilsvarende interessefelt

1.6 Foreningen representerer ikke noen yrkes- eller næringsgruppe til fremme av deres økonomiske interesser. Foreningen, dens organer og hjelpemidler, må ikke brukes for politiske eller forretningsmessige særinteresser. Ingen tillitsvalgte for Foreningen må uttale sine personlige meninger i noe spørsmål på en slik måte at det oppfattes som medlemmenes felels syn.

1.7 Foreningens virksomhetsår er fra 1. januar til 31. desember

1.8 Foreningen har en selvstendig økonomi, og foreningens Sentralstyre står ansvarlig for dens daglige drift


2. MEDLEMSKAP

2.1 Alle personer med interesse for Foreningens fagområde kan søke medlemskap i Foreningen. Sentralstyret avgjør medlemskap.

2.2 Sentralstyret kan innvilge støtte medlemskap for bedrifter og institusjoner.

2.3 Sentralstyret kan tildele æresmedlemskap. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent, men nyter samme rettigheter som ved fullt personlig medlemskap.

2.4 Sentralstyret kan ekskludere et hvilket som helst medlem som ikke har betalt sin kontingent etter å ha mottatt purring.


3. ORGANISASJON

3.1 Generalforsamlingen

3.1.1 Foreningens øverste organ er Generalforsamlingen.

3.1.2 Generalforsamlingen består av alle personlige medlemmer som har betalt kontingent, og alle æresmedlemmer.

3.1.3 Generalforsamlingen fatter ved tak gjennom avstemning ved simpelt flertall blant de fremmøtte. Valg til tillitsverv krever absolutt flertall. Såfremt minst et medlem forlanger det, skal avstemning foregå skriftlig.

3.1.4 Ordinær Generalforsamling avholdes innen 31. mai hvert år, og skal behandle:

 • valg av ordstyrer, referent og protokoll komite
 • årsberetning og regnskap
 • budsjett og kontingent
 • valg av formann, styremedlemmer og varamedlemmer til Sentralstyret, samt valgkomite
 • andre saker som er nevnt i innkallingen

3.1.5 Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles av Sentralstyret eller når minst 1/10 av medlemmene forlanger dette skriftlig. Dersom ordinær Generalforsamling faller innen 3 måneder etter forlangende om ekstra ordinær Generalforsamling, kan de to Generalforsamlinger slås sammen

3.1.6 Innkalling til Generalforsamling skal sendes medlemmene minst 3 uker før avholdelse. Innkallingen skal inneholde eventuelle innkomne forslag.

3.1.7 Forslag til vedtektsendringer og andre forslag kan fremmes av ethvert medlem, og skal sendes Sentralstyret senest 4 uker før Generalforsamling hvert år. Forslag som ikke er fremmet innen denne frist kan det ikke stemmes over på Generalforsamlingen.

3.1.8 Foreslåtte endringer til vedtektene vedtas når minst 2/3 av General forsamlingen stemmer for forslaget. Vedtektsendringer som vedrører tilknytningen til Tekna, krever forutgående avtale med Tekna for at de kan fremmes som forslag til endring

3.2 Sentralstyret

3.2.1 Et sentralstyre skal lede og koordinere foreningens samlede virksomhet.

3.2.2 Sentralstyret består av

 • formann
 • 4 styremedlemmer

I tillegg velges to varamedlemmer.

Minst 2 av Sentralstyrets medlemmer skal være medlemmer av Tekna.

Formennene i Lokalforeningene kan møte som observatører med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, i Sentralstyret.

3.2.3 Styremedlemmene og varamedlemmene velges på foreningens Generalforsamling for en periode på to år og slik at halvparten er på valg hvert år. Formann velges for ett år.

3.2.4 Valgene forberedes av en valg komité på 3 medlemmer nedsatt av Generalforsamlingen.

3.2.5 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

3.2.6 Sentralstyret oppretter under grupper og utvalg etter behov.

3.2.7 Det føres protokoll over Sentralstyrets forhandlinger.

3.3 Lokalforeninger

3.3.1 Lokalforeninger opprettes og oppløses etter behov av Sentralstyret. Sentralstyret fastlegger det geografiske området som dekkes av Lokalforeningen. Foreningens med lemmer innenfor dette geografiske området er også medlemmer i Lokalforeningen.

3.3.2 Lokalforeningens styre består av

 • formann
 • 3 styremedlemmer

I tillegg velges to varamedlemmer

Minst ett medlem av styret skal være medlem av Tekna.

3.3.3 Lokalforeningens styre- og vara medlemmer velges for en periode på to år, slik at halvparten er på valg hvert år.

3.3.4 Styret velges på Lokalforening ens Årsmøte.

3.3.5 Valgene forberedes av en valgkomité på to medlemmer som oppnevnes på Lokalforeningens Årsmøte.

3.3.6 Lokalforeningens styre er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

3.3.7 Årsmøte i Lokalforeningen holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet innkalles med tre ukers varsel og skal behandle

 • årsmelding
 • forslag til program for neste års virksomhet
 • valg av styre og valgkomite

3.3.8 Lokalforeningens program og budsjett skal godkjennes av Sentral styret.

3.3.9 Det føres protokoll fra Lokalforeningens styremøter.

3.4 Sekretariat

3.4.1 Tekna fungerer som foreningens sekretariat.


4. ØKONOMI

4.1 Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten.

4.2 Medlemskontingenten innkreves av Sentralstyret.

4.3 Hver Lokalforening disponerer midler innenfor rammen av det godkjente budsjett.

4.4 Inntekter av arrangementer til faller arrangerende Lokalforening med fradrag av en andel til Sentralstyret

som fastsettes av Sentralstyret.

4.5 Sentralstyret forvalter ellers foreningens samlede økonomiske midler.

4.6 Ved foreningens etablering, er opprettet NPF’s Fagfond” med egne statutter som vedtas av Generalforsamlingen.Før eventuell avsetning fra NFP`s drift til NPF’s Fagfond kan effektueres, skal det foreligge en skriftlig avtale med Tekna.


5. OPPLØSNING

5.1 Foreningen kan oppløses dersom minst 2/3 av Generalforsamlingen i to påhverandre følgende ordinære Generalforsamlinger vedtar dette. Ved en eventuell oppløsning, tilfaller foreningens midler Tekna. Unntatt fra denne bestemmelsen er eventuelle gjenværende midler i NFP’s Fagfond opprettet ved foreningens etablering.

5.2 Dersom Tekna forlanger foreningen oppløst, disponeres foreningens midler av Generalforsamlingen.
Statutter for » NFP’s Fagfond»

 1. Fondet skal benyttes til fremme av faglig virksomhet innen Norsk Forening for Prosjektledelses’s (NFP’s) arbeidsfelt, som ikke naturlig finansieres under foreningens daglige drift.
 2. Fondet disponeres av NFP’s sentral styre. Fondet kan dog ikke benyttes som tilskudd til konkurrerende foreningseller annen virksomhet.
 3. Så lenge fondet er på minimum kr. 100.000,- hundretusen-, kan maksimum en tredjedel av fondet benyttes innenfor et regnskapsår.
 4. Avkastning av fondets kapital til legges fondet.
 5. Endringer i statuttene, vedtas av NFP’s Generalforsamling
X