IPMA sertifikater har en gyldighet på 5 år for alle domener og nivåer. Etter 5 år må sertifikatene fornyes.

Det er innehaveren av sertifikatet som har ansvar for å følge med på utløpsdato og søke om fornyelse. CB’s sekretariat vil imidlertid minne deg på dette!

Resertifiseringen retter oppmerksomheten mot kandidatens utvikling og profesjonelle erfaring siden opprinnelig sertifisering eller siste resertifisering.

Før en kandidat søker om resertifisering, bør han/hun vurdere om det er naturlig å søke om sertifisering på et høyere nivå, dersom man oppfyller kravene for dette nivået. Alternativt kan man fornye sertifikatet på det nivå man har. For nivå A og B kan man velge andre domener, dersom erfaringen de siste 5 årene tilsier det.

Velger man resertifisering, må det leveres CV og egenvurdering, samt oversikt over erfaring, som er oppdatert med utviklingen de siste 5 årene.


Kravene til resertifisering er:

  • Har vært engasjert som prosjekt-, program- eller porteføljeleder/ utført tilsvarende aktiviteter minimum 50% av tiden de siste 5 årene, for nivå A og B.
  • Har vært engasjert som prosjektleder/ utført prosjektledelsesaktiviteter minimum 50% av tiden de siste 5 årene, for nivå  C.
  • Kunne verifisere egenutvikling, tilsvarende 35 timer/år de siste 5 årene (alle nivåer).
  • Har etterlevd de etiske retningslinjene (alle nivåer).
  • Gjennomført et intervju (30-45 min) med tilfredsstillende resultat, dersom assessorene ikke finner nok grunnlag for resertifisering i det innleverte materialet (alle nivåer).

Resultat av resertifiseringen:

  • Fornyelse av sertifikatet for 5 år, eller
  • Tilbaketrekking av sertifikatet pga manglende oppfyllelse av krav og/eller mottatt klage på kandidaten.

Dersom en kandidat ikke ønsker å fornye sertifikatet, skal dette returneres til sekretariatet. Kandidatens navn fjernes også fra oversikten over kandidater med IPMA sertifikat.

X