Porto kommer i tillegg ved forsendelse.

Prosjektledelse i Norge gjennom 50 år

Utgivelsesår: 2018
ISBN 978-82-992575-7-2
Pris:  kr 350,- for medlemmer og kr 480,- for andre. Spesialpris ved kjøp av 5 eller flere. Porto kommer i tillegg. Det er et begrenset opplag.

Kan bestilles her

Her er boken det ikke finnes maken til!

Det er skrevet og fortalt mye om prosjekter som er gjennomført, men svært lite om utviklingen av faget prosjektledelse. Hensikten med denne boken har vært å samle og dokumentere hvordan «faget» prosjektledelse ble benyttet på ulike tidspunkt, og hvordan det utviklet seg underveis.

Fremstillingen er ikke komplett. Den er heller ikke en «vitenskapelig» framstilling av det som skjedde. Den er historien til de menneskene som gikk opp vegen, som måtte ta valgene og leve med resultatene. Det er historien om de små trinnene som ble tatt, under den aller største usikkerhet, men som førte oss dit vi er i dag.

Norsk litteratur

Knut Skattum, John Hatling:
Veien til prosjektsuksess
Utgivelsesår: 2010
ISBN nr: 978-82-91-34181-1
Pris: kr 150,-

Kan bestilles her

En referansebok for de som har behov for råd og praktisk veiledning i gjennomføring av prosjekter. Hensikten med boken er å gi en innføring i prosjekt som arbeidsform. Dette gjøres gjennom beskrivelse av hvordan prosjekter etableres, planlegges, gjennomføres og avsluttes. Det er lagt vekt på å skape forståelse for helheten i et prosjekt, hva som er viktig for å oppnå prosjektsuksess og hvilke fallgruver en bør unngå. Det kreves ikke spesielle forkunnskaper eller bakgrunn for å sette seg inn i bokens innhold å få utbytte av den. Boken vil være til nytte for de som deltar i prosjekter og de forskjellige interessenter i og rundt prosjektet.

Håndboken tar utgangspunkt i sentrale, internasjonale og norske publikasjoner i prosjektledelse og holder seg til den terminologi som disse benytter.

Håndboken er enkel og rett på sak. Det brukes mange illustrasjoner og figurer. Den legger vekt på at innsikt i personlige egenskaper og relasjoner og etablering av godt teamarbeid (teamutvikling), er en viktig forutsetning for å få til gode prosjekter.

Det meste av innholdet i boken er anvendbart for alle typer prosjekter, og den systematikk og struktur som er beskrevet for prosjektarbeid er allmenngyldig.

Norsk Forening for Prosjektledelse
Magasinet Prosjektledelse
Abonnement – 4 utgivelser pr. år
Pris: kr 1.000,- pr. år

Kan bestilles her

Magasinet Prosjektledelse er et «kommuniserende» blad inneholdende artikler som både gir kunnskap og inspirerer, målbærer viktige retningslinjer og prinsipper for faget «prosjektledelse», debatterer viktige faglige utfordringer og problemstillinger, og avspeiler viktige nasjonale og internasjonale trender innen faget.
Likeledes gir bladet oppdatert informasjon om alle viktige arrangementer for prosjektledere, samt presenterer viktige nyheter innen kursvirksomhet, programvarer og litteratur.

IPMA
Kompetanse i Prosjektledelse /sertifiseringshåndbok (finnes også på engelsk)
Utgivelsesår: 2017

Pris: kr 600,-

Kan bestilles her

Håndboken er to-delt: den gir en kort beskrivelse av alle kompetanseelementer innen prosjekt-, program- og porteføljeledelse (domener),  samtidig som den er en arbeidsbok for nyansert vurdering av kompetanse innen disse områdene. Håndboken beskriver også sertifiseringsprosessen for IPMA-sertifisering på alle nivåer og innen alle domener.

Per Willy Hetland
Praktisk Prosjektledelse
Utgivelsesår: 2003
ISBN nr: 82-91341-67-2
Pris: kr 150,-

Kan bestilles her

Bjørn Kolltveit, Torger Reve
Prosjekt: Organisering, ledelse og gjennomføring
Utgivelsesår: 2002
Prosjekt – Kolltveit og Reve

Erling S. Andersen
Prosjektledelse – et organisasjonsperspektiv
Utgivelsesår: 2006

Erling S. Andersen, Kristoffer V. Grude, Tor Haug
Målrettet prosjektstyring
Utgivelsesår: 2005

Målrettet prosjektstyring behandler styring av bedriftsutviklingsprosjekter (markedsføring, økonomi, administrasjon, edb, osv.). Boken legger vekt på samordning, fordi alle slike utviklingsprosjekter består av både personal-, system- og organisasjonsutvikling.

Boken beskriver hvordan slike prosjekter kan planlegges, organiseres og følges opp på en bedre måte. Tids- og kostnadsoverskridelse i prosjekter er ingen naturlov!
Boken bygger på en filosofi og på metoder som vil være annerledes og nye for de fleste. Likevel er de praktiske erfaringene lange og solide.

Fordi prosjektledelse og styring er vanskelig, må verktøyene være enkle og konsentrert om det vesentlige. Dette er en bok som er annerledes enn all annen prosjektledelseslitteratur.

Erling S. Andersen, Eva Schwencke
Prosjektarbeid
Utgivelsesår: 2001
ISBN nr: 82-562-5449-1

Prosjektarbeid – en veiledning for studenter er en håndbok for studenter som gjennomfører prosjektarbeid som et ledd i et studium. Den er skrevet for studenter på alle typer studier, spesielt begynnerstudenter.

Boka gir deg mange gode råd for arbeidet med en prosjektoppgave og presenterer konkrete teknikker som kommer godt med. Boka legger også vekt på at du som student skal bli opptatt av den læringen som prosjektarbeidet kan gi deg.

Du får en grundig innføring i hvordan prosjektgruppa kan komme fram til en god problemstilling, hvordan gruppa kan samarbeide godt og hvordan dere i fellesskap skal planlegge og organisere arbeidet. Boka gir også en grunnleggende orientering om vitenskapelig arbeidsmåte og dermed en god basis for arbeidet med å hente inn og bearbeide informasjon. I tillegg får du konkrete anvisninger på hvordan du skal bygge opp en rapport og hva du skal legge vekt på ved en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet.

Svein Arne Jessen
Prosjektledelse trinn for trinn
Utgivelsesår: 2005
ISBN nr: 82-15-00768-6

Svein Arne Jessen
Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet
Utgivelsesår: 2001
ISBN nr: 82-15-00155-6

Svein Arne Jessen
Prosjektadministrative metoder
Utgivelsesår: 2002
ISBN nr: 82-00-12839-3

Svein Arne Jessen
Prosjektarbeid og konsekvensanalyser
Utgivelsesår: 2000
ISBN nr: 82-518-4030-9

Svein Arne Jessen
Prosjektledelse
Utgivelsesår: 2002
ISBN nr:
82-02-21252-9

Skandinavisk litteratur

Morten Fangel
Proaktiv Projektledelse (finnes også på engelsk)
Utgivelsesår: 2013
Pris: kr 480,- for medlemmer
kr 560,- for ikke-medlemmer

Kan bestilles her

Vi ved godt, hvad der skal til, for at et projekt er inspirerende at medvirke i og på effektiv vis fører til de ønskede resultater. Det er sund fornuft at være proaktiv i ledelsen af et projekt.

I følge bogen er der imidlertid en art naturlov, der gør at vi fordyber os i projektets indhold – også på stadier hvor fokus burde være på forkant med at skabe egnede vilkår for projektudførelsen. Resultatet er, at ledelsen af projektet kommer til at foregå reaktivt, når problemene er opstået.

Bogens sigte er at hjælpe til at forskyde ledelsen af et projekt fra at foregå reaktivt – mod i større grad at foregå proaktivt. Det handler om at udøve ledelsestiltag på stadier, hvor der endnu ikke er opstået eller erkendt ledelsesproblemer blandt medvirkende og parter i projektet.

At gå fra at erkende, hvad der er sund fornuft – til at gøre det til sund praksis, betinger en bevidst og insisterende tilgang fra projektlederen og andre involverede i ledelsen av projektet.
Det støtter bogen ved en vifte af tænkemåder og tilhørende metoder og værktøjer.

En tænkemåde er, at også projektets ledelsesproces skal ledes. Du fremmer en proaktiv projektledelse ved at planlægge og evaluere relevante ledelsestiltag. Hertil hører også at tilpasse niveau og væertøjer til projektets grad af kompleksitet. Hele bogen kan opfattes som et værktøj for en sådan planlægning og evaluering af projektledelse.

En anden tænkemåde er, at projektledelse ikke kun er for projektledere. Også projekteiere, medvirkende og andre parter må involveres proaktivt i ledelsesprocessen. En sådan samledelse gør at utarbejdede analyser og planer bliver bedre og får større effekt på hvad der foregår i projektet, Bogens gennemgående middel hertil er at facilitere ledelsesaktiviteter. Bogen er under et tænkt som et supplement til foreliggende litteratur om projektledelse. Bogens tænkemåder og metoder fremmer at være en reflekterende projektleder, og dermed også at få endnu mere ud af det du allerede ved fra andre bøger og fra egne erfaringer.

Sven Antvik, Håkan Sjøholm
Projekt – ledning och metoder
Utgivelsesår: 2005
ISBN nr: 91-7162-648-4

Projekt – ledning och metoder är en praktisk bok om projekt och projektledning. Med tydliga exempel behandlas bl.a. arbetsstruktur (WBS), osäkerhetshantering och resultatvärdemetoden. Bokens innehåll bygger på författarnas personliga erfarenheter från många års eget arbete med praktisk projektledning. Boken är unik genom att den behandlar företagsledningens styrning av projekt och projektverksamhet.

Projekt og projektledning är viktiga områden för chefer och medarbetare i företag och andra organisationer. Allt fler verksamheter och uppgifter organiseras i projektform. Även duktiga organisationer kan bli ännu effektivare. Denna bok kan bidra till ökad lönsamhet genom föbättrad effektivitet och lägre projektkostnader samt nöjdare kunder genom bättre resultat och ökad leveranssäkerhet.

Målgrupp för denna bok är alla som berörs av projekt, beställare, leverantörer, projektledare och övriga medverkande både i företag och offentlig verksamhet, analytiker samt studenter vid universitet och högskolor.

Hans Mikkelsen, Jens O. Riis
Grundbog i projektledelse
Utgivelsesår: 2011
ISBN nr: 978-87-89477-28-8

Et ledelseskoncept
I modsætning til projektbøger, som anser fasemodel for projektforløbet for det primære, præsenterer Grundbog i Projektledelse et ledelseskoncept, som er anvendelig til flere typer af projekter – fra de enkle gennemførelsesprojekter til de dynamiske udviklingsprojekter. Udgangspunkt er den såkaldte 5×5 model, der angiver grundelementer i og omkring ethvert projekt. Sammen med få supplerende modeller rummer den et sæt ledelsesprincipper og grundlæggende metoder, som anvendes gennem hele projektforløbet. Ideen er situationsbestemt valg af projektudformning, fremgangsmåde og organisering – hjulpet af bogens mange praktiske værktøjer. Det stiller krav til læserens evne til overvejelse og refleksion, i modsætning til at benytte en manual. I den nye udgave er der derfor en udvidet beskrivelse af læring undervejs i projekter.

En bred tilgang
I modsætning til den traditionelle projektledelseslitteratur med fokus på kvalitet, tid, omkostninger og handlingsplaner, antog Grundbok i Projektledelse fra starten en bredere tilgang bl.a. ved at sætte fokus på interessenter. Ledelse af samvirket med interessenterne er nu blevet en fast bestanddel af projektledelse.

Den nyeste udgave sætter forstærket fokus på at opnå nytteværdi hos brugerne og andre interessenter. Det betyder, at det er en del af projektoppgaven at finde de rigtige løsninger – i modsætning til at arbejde med udgangspunkt i opstillet kravspecifikation.

Forandringsledelse
Det er ikke tilstrækkeligt alene at have som mål at opnå et ønsket resultat, for eksempel i form af et nyt anlæg, produkt eller system, men det skal også forankres hos brugerne – mange projekter leverer gode løsninger, men lider fiasko i forandringsprocessen. Forandringsledelse har derfor fået endnu mer omfattende plads i bogen end tidligere – igen med tilpasning til forandringsopgavens størrelse og udfordringer. Forandringen anskues faktisk som den overordnede opgave, hvor projektet er et af virkemidlerne i forandringsprocessen.

Grundbogen som håndbog
Lige fra den første udgave var der til hvert kapitel knyttet et appendiks med praktiske metoder og værktøjer. De er med tiden blevet udbygget til et omfattende sæt metodeblade og omfatter nu ca. halvdelen af bogens godt 600 sider. På den måde kan Grundbog i Projektledelse tjene som håndbog for praktikeren ved at kombinere gennemgang af centrale emner, modeller og begreber med praktiske metoder og værktøjer. Bogen egner sig for praktikeren og for den studerende, som får et nyttig redskab for deres senere professionelle virke.

Carina Cederlund
Beteendekompetens i projektledning
Utgivelsesår: 2010

Helene Harild, Nils Bech, Morten Fangel m.fl
Ledelse af projekter – hele vejen rundt
Utgivelsesår: 2006
ISBN nr: 87-985726-8-7

Ideen med ”Ledelse af projekter – hele vejen rundt” er at dække en række forskelligartede aspekter af projektledelse, der supplerer foreliggende dansk litteratur om projektledelse. 47 praktiserende prosjektledere, projektkonsulenter og undervisere har bidraget til bogen.

For at ”komme hele vejen rundt” har vi valgt at kombinere udvalgte kapitler fra Symposiet Projektledelse 2005 med kapitler fra Symposiet Projektledelse 2003 – begge arrangeret af Dansk Projektledelse. Målet er, at du har en håndbog, som indeholder både en teoretisk gjennemgang af nye former for kompetence, praktiske eksempler fra det virkelige projektliv og tip til, hvordan du som læser kan forbedre din egen projektledelse.

Bogens 19 kapitler er disponeret ud fra Dansk Projektledelses selvvurderingsværktøj ”Kompetencer i projektledelse” og præsenterer dig for ideer og anbefalinger til forbedret erfaringsanvendelse, metodeanvendelse og ledelsesadfærd.

Bogen kan derved også umiddelbart bruges som grundlag for din fortsatte kompetenceudvikling, hvor arbejdet med selvvurderingsværktøjet har afdækket behov for at styrke kompetencer i projektledelse inden for bogens brede vifte af temaer.

Der er altså tale om et opslagsværk til brug for uddybning af specifikke emner – ikke om en samlet lærebog, som dækker alle spekter af projektledelsesfaget.

Engelsk litteratur/English literature

IPMA
Competencies in Project Management / Certification Guideline
Year of publication: 2017

Price: 600,- NOK

Kan bestilles her

Morten Fangel
Proactive Project Management
Year of publication: 2013
ISBN no: 978-87-88818-09-3
Price: 480,- NOK for members
560,- NOK for non-members

Kan bestilles her

We do know what it takes for a project to inspire for participation and effectively lead to
the requested results: It is common sense to be proactive in the management of a project!

This book claims that a kind of natural law tends to entice project managers into immersing themselves in the project content – even at crucial stages when proactive project management is needed for creation of suitable conditions for the project execution. The result is that, too often, the project management will take place reactively – after problems have occurred.

The book aims at shifting the project management from taking place reactively – to a greater extent, towards taking place proactively. To be proactive implies that the performance of management initiatives takes place where managerial challenges have not yet occurred or been recognized by the
participants and parties.

To accomplish this shift from recognizing what is common sense – towards to make it applicable common practice when managing a project requires a deliberate and insistent approach by the project manager and other partners involved in the management of the project. The book supports such a shift of the management approach through the presentation of a variety of relevant mindset along with their related methods and tools.

One mindset is that even the project management process should also be lead. By planning and evaluating relevant management activities you promote a proactive style of project management. Further, planning the management efforts implies that you adapt the level and the tools suited for the project’s degree of complexity. This entire book can be considered as a tool for such planning and evaluation of project management.

Another mindset reflects the idea that project management is not only for project managers. The project owners, the participants, and other partners must be proactively involved in the management activities. Such a cooperative management style means that created analyses and plans will become more applicable– and have more impact on the project process. The general tool for such an approach, as presented in this book, is to facilitate the management activities.

The entire book offers a much-neded supplement to the existing literature on project management – promoting new thinking and methods for consideration by a project manager management books and from personal experience.

John Hermaij
Better practices of Project Management
Based on IPMA competences

Michel Esnault, Bjørn Z. Eklund
Project Start-up
Year of publication: 2008
ISBN no: 978-82-997813-0-5
Price: 250,- NOK

Kan bestilles her

THE MAIN FOCUS OF THIS BOOK
is to offer a guide in how to involve people in starting up a project. We think this is the most important stage of project work, and if you hurry this stage, you might not manage to bring your project to a successful finish. This book offers simple models and structures that you can use in project meetings. Models that are applied correctly will help to develop a shared understanding of goals, roles and rules among project members. Challenges in working with cross-cultural projects with virtual communication are addressed and advice is given. In this book we have also started a joint venture where practical tools from project work are combined with knowledge from the social sciences.
This book is relevant for all types of project work and the advice and models given here are easy to understand and communicate. If you aim to lead projects in organizations where not everyone is experienced in established project concepts, this book

Sven Antvik, Håkan Sjøholm
Project Management and Methods
Year of publication: 2007
ISBN no: 978-91-633-1116-1

Erling S. Andersen, Kristoffer V. Grude, Tor Haug
Goal Directed Project Management
Year of publication: 2004
ISBN no: 9780749441869

Jason Westland
The Project Management Life Cycle
Year of publication: 2006
ISBN no: 0 7494 4555 6

The Project Management Life Cycle is the first book of its kind to provide a complete methodology for managing projects. Jason Westland introduces us to the Method123
Project Management Methodology (MPMMTM), which defines the best practice phases, activities and tasks required to complete a project.

Containing hundred of practical examples to enchance your understanding of project management, the book skillfully guides you through the four critical phases of the project life cycle: initiation, planning, execution and closure. Written in a clear, professional and straightforward manner, it is relevant to the management of all types of projects, including IT, construction, engineering, telecommunications and government, as well as many others.

Whether you are a project manager, senior manager, team member, consultant, trainer or student, you will be able to use this book to improve the way in which you manage projects.

“Whether you are new to project management or an experienced veteran,
you will find this book to be an invaluable resource for initiating,
Planning, executing and closing projects effectively.”
Pamela Good, Vice-President of Communications,
Project Management Institute, Buffalo Chapter, USA

“This book covers all of the essential elements of project management and provides
the tools needed to manage projects from initiation to closure.”
Michael Cook, National President, Canadian Institute of Management

Roland Ottmann
Project Manager
Year of publication: 2006
ISBN no: 3-924841-30-6

Steen Lichtenberg
Proactive Management of Uncertainty using the Successive Principle
Year of publication: 2000
ISBN no: 87-502-0822-5

“One of the most significant breakthroughs in the world of management for decades”

– Is the reaction amongst leading international managers to the
Successive Principle. This discipline gives proactive suppert to management using efficient handling of uncertainty as a central element of the decision process and one of the last major areas unrealized potential.
Its many documented advantages includes:

(1) Unprecedented reliability of prognoses, estimates, financial analyses, schedules etc.
(2) Information on the potential for improvement in order of priority
(3) Improved communication, concensus and teamwork.

This handbook for managers presents the first comprehensive exposition of the Successive Principle. It sets out simple procedures, basic theory, examples, case studies and exercises, and draws on the author’s extensive experience.

Harold Kerzner
Project Management – Maturity Model
Year of publication: 2005

Project Management Institute
A guide to the Project Mangement Body of Knowledge (PMBOK®Guide)
Year of publication: 2008
ISBN no: 9781933890517

Chris Chapman, Stephen Ward
Project Risk Management Processes, Techniques and Insights
Year of publication: 2003
ISBN no: 0-470-85355-7

Erling S. Andersen
Rethinking Project Management
Year of publication: 2008
ISBN no: 978-0-272-71547-4

Øystein Ullnæss, Marianne Ericsson
Realizing your True Business Value Potential
Year of publication: 2011
ISBN no: 978-82-303-1553-8

A key business issue that impacts the success of new business initiatives is the lack of communication and understanding between business management and the technical staff.

Often believed to live in different worlds, it is commonly hard for different stakeholders to understand how business needs are reflected in the delivered solutions.

Ambitiongroup has successfully been able to bridge this gap in communication by introducing a new visual language which enables all stakeholders to jointly model how business value best should be reflected in solutions.

Ambitiongroup has applied this visual language in many different industries and types of business initiatives with a impact of up to 50% reduction in cost and calendar-time and significantly improved success in delivering business value.

A key reason to these impressive results is that the visual language enables the participants to faster end more accurately detail and understand the underlying facts of business initiative, emphasize on what is most important an secure that the most appropriate solutions are chosen.

This means delivering the right things the first time and for the right reasons reducing waste and focusing on what delivers the best value.
The secret to the success of this language is it’s simplicity. It enables stakeholders to share a common vision and strengthens their ability to work together and develop and implement a solution that meets the business goals.

The TrueValue4U transitions the statements of any business initiative into a 4 level visual business value model of objectives, challenges, solutions and deliverables. TrueValue4U visualizes the business case and highlights the often vague and implicit parts. The visual language helps the participants to clarify the intentions of the business initiative, to find out what solution that provides the most benefit to the lowest cost, and to understand the cost or risks.

Gary R. Heerkens
Project Management
Year of publication: 2002
ISBN no: 0-07-137952-5

X