Her presenteres våre faste og frivillige medarbeidere, samt de områdene de har ansvar for.

Generalsekretær
Jorunn Wolstad

Jorunn er foreningens generalsekretær. Hun har mange års erfaring både fra prosjekt,- program- og porteføljeledelse, og fra privat så vel som offentlig sektor. Hun har deltatt i IPMAs styrende organer, samt i utviklingen av IPMA’s sertifiseringsordning.Hun har også deltatt i utvikling av ISO-standarder innen prosjekt-/program og porteføljeledelse.

Jorunn er også sterkt engasjert opplæring og gjennomfører flere kurser. Hun sitter også i flere styrer.
Jorunn kontaktes via post@prosjektledelse.org eller j.wolstad@getmail.no og hun har tlfnr: 97121800

Sekretær
Anita Sarilla Hansen

Anita er foreningens sekretær.
Anita har ansvar for medlemsregister, boksalg, utsending av Nyhetsbrev, påmelding til Temamøter og kurs, samt svarer på spørsmål fra medlemmer og formidler kontakt mellom medlemmer og temaansvarlige eller generalsekretær.
Anita kontaktes via post@prosjektledelse.org

Strategi og markedsføring
Trude Rebecha Levare

Trude står i spissen for SIGën «Styring av små prosjekter». Hun er også involvert mye annet arbeid i foreningens rehi, både strategiarbeid, opplegg for markedsføring, web-sider etc.
Dersom du har et annet tema du brenner for, og gjerne vil vi skal ta opp, ta kontakt via post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: Magasinet Prosjektledelse
Redaksjonskomite

Redaksjonskomiteen består av: Tom Haugstad og Jorunn Wolstad.
Magasinet Prosjektledelse utgis 4 ganger pr. år og sendes alle medlemmer, samt de som abonnerer direkte. Det er alltid behov for artikler til magasinet, så ta gjerne kontakt og tips oss om forslag til aktuelt stoff.
Kontakt: post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: Nordisk samarbeid
Tom Haugstad

Tom er NFP’s representant i NORDNET, et samarbeid mellom de 5 nordiske landene.
Tom har jobbet i mange år med prosjektstyring og prosjektledelse, først innen Aker Engineering, og deretter innen arkitektfirmaet C.F. Møller. Han har deltatt i utvikling av gjennomføringsmetoder i Aker. Han har også holdt foredrag i inn- og utland innen prosjektstyring.
NFP har et samarbeid med de andre nordiske landene gjennom NORDNET. Det mest synlige resultatet er en årlig konferanse, som avholdes i hvert av landene etter tur. Men det foretas også utveksling av erfaringer og diskuteres trender, og utveksles foredragsholdere og artikler. Det gjennomføres felles prosjekter for å utvikle metoder, el.l. Dette orienteres det om jevnlig i magasinet Prosjektledelse
Tom kontaktes via post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: IPMA samarbeid
Tom Haugstad

Tom er NFP’s representant i IPMA’s styrende organer (Council of Delegates).
Bakgrunn: Se Nordisk samarbeid.
IPMA er en paraplyorganisasjon for foreninger tilsvarende NFP i nærmere 60 land. Det gjennomføres en verdenskonferanse annethvert år, hvor man får presentert de største og mest spektakulære prosjektene i verden, så vel som trender innen prosjektledelse. Konferansene er også et utmerket sted for nettverksbygging.
IPMA utvikler også produkter innen sertifisering, standardisering og opplæring, samt administrerer en web-side. IPMA har også et spesielt tilbud for unge prosjektledere: Young Crew.
Tom kontaktes via post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: Utvikling og gjennomføring av kurs
Jorunn Wolstad

Jorunn har ansvar for utvikling av kurs, både for opplæring av assessorer i IPMA-sertifiseringen, og for kurs for nye assessorer så vel som basiskurs for sertifiseringskandidater. Hun er svært opptatt av «L»-en i prosjektLedelse, og mener at det er mennesker som skaper resultater, ikke metoder.
Bakgrunn: se Generalsekretær
Jorunn kontaktes via post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: Temamøter 2018
Jorunn Wolstad

Jorunn er ansvarlig for Temamøter i 2018.
Bakgrunn: Se Generalsekretær
NFP ønsker å formidle dagsaktuelle temaer gjennom halvdagsmøter. Hvert tema belyses både fra teoretisk og praktisk ståsted. Det legges også opp til debatt, slik at tilhørerne også kan komme med sine synspunkter.
Jorunn har ansvar for forberedelse og gjennomføring av møtene i 2016.
Dersom du har temaer de brenner for, og gjerne vil skal tas opp, vennligst ta kontakt med Jorunn via post@prosjektledelse.org eller tlf 971 21 800

Områdeansvar: Registrering av kurs (IPMA Registration System – REP)
Berit Clausen Hovland

Berit har ansvar for registrering av kurs i henhold til IPMA kompetansesystem og representerer Norge i implementering og videreutvikling av registreringsopplegget. NFP jobber med å registrere kurs i henhold til IPMA kompetansesystem slik at det skal bli lettere for kursdeltakerne å velge kurs som dekker deres behov.
Berit er sivilingeniør fra datalinjen på NTNU.
Hun har vært ansatt i Computas, Veritas, Move systems og Sopra Steria, og jobber nå i Bech Consulting. Hun har arbeidet som prosjektleder siden 1984.
Berit er sertifisert senior prosjektleder på nivå B og er assessor på nivå B, C og D.
Berit kontaktes via post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: Årlig norsk prosjektledelseskonferanse – Praktisk Prosjektledelse

NFP gjennomfører en årlig prosjektledelseskonferanse i samarbeid med DnD, normalt i siste halvdel av mai. NFP inviterer interesserte til å ta kontakt mht temaer, og eventuelt interesse for å delta i en programkomite for konferansen 2019.
Ta kontakt via post@prosjektledelse.org